رویدادان برگزار می کند سومین نمایشگاه تخصصی مدرسه هزاره سوم
رویداد مدیریت تبلیغات حرفه ای
دوره آموزشی اصول خوشنویسی
دوره آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

لیست برنامه ها

دوره آموزشی اصول خوشنویسی
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول نگارش علمی
کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات حرفه ای
کارگاه آموزشی روش تحقیق
کارگاه آموزشی HSEMS
کارگاه آموزشی  ایزو    9001 (مدیریت کیفیت)