دوره آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
همایش راهبرد های مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی
همایش راهبرد های مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی

لیست برنامه ها

دوره آموزشی    HSE-MS  به همراه اسکان
دوره آموزشی  HSE-MS  بدون اسکان
راهبرد های مدیریت ویژه صنعت پزشکی