وبینار آشنایی با مزایا و ظرفیت شرکت های تعاونی
استخدام نیرو در رویدادان
دوره آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

وبینار آموزشی نوآوری باز
وبینار ارزیابی ریسک در محیط کار
وبینار آموزشی HSE