همایش طرح ملی کاپ
متقاعد سازی و روانشناسی اثر گذار
سمینار بزرگ نورشکستگی
دوره آموزشی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

لیست برنامه ها

کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات حرفه ای
سمینار بزرگ نَورشکستگی ( نه به ورشکستگی)
کارگاه آموزشی مقاله نویسی
کارگاه آموزشی  ده پیشنهاد ویژه رستوران ها
کارگاه آموزشی  ایزو    9001 (مدیریت کیفیت)
کارگاه آموزشی رزومه نویسی