مقالات

انواع مدل های عمومی کسب و کار استارتاپ ها
تمام انسان ها کارآفرین هستند
نمایشگاه های آنلاین یا مجازی جایگزین نمایشگاه های حضوری می شود؟
کاریزما و کاریزمای ظاهری چیست و چه افرادی دارای این شخصیت می باشند؟
آموزش و پیشرفت خود را شتاب بخشید
تکنیک های ایجاد جذابیت در صحبت یعنی به عبارتی، این افراد توانسته اند از این آموزش دادن صدای شان مخاطب جذب کنند