مشاوره توسعه کسب و کار، مدیر تولید محتوای شرکت سولیکو (کاله) مشاور تولید محتوا در شرکت کیمبال (شرکت فراورده های پروتئینی کوروش)، مشاور تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ پارک آبی اًپارک

https://www.rooydadan.com/مهندس-سارا-مریدی