استاد دوره های کسب و کار  و استارتاپ  و همچنین مدیرعامل شرکت نیک پندار شریف

https://www.rooydadan.com/دکتر-مجید-حقیقی